RAMOWY ROZKŁAD DNIA

NASZ DZIEŃ 

W PRZEDSZKOLU

 

 6.30- 8.45

Schodzenie się dzieci; witanie słowem, gestem.

Zabawy dowolne ogólnorozwojowe w kącikach zainteresowań nadzorowane przez nauczycielkę, swobodne działania rozwijające umiejętności indywidualne

 i zespołowe.

Indywidualna praca wyrównawcza dla dzieci wymagających dodatkowego stymulowania rozwoju przez nauczyciela.

Gry i zabawy dydaktyczne rozwijające sprawność manualną, intelektualną, spostrzegawczość wzrokowo- słuchową, grafomotorykę.

Grupowe zabawy i ćwiczenia logopedyczne rozwijające mowę. Porządkowanie kącików zainteresowań. 

8.45- 9.00

Zestaw ćwiczeń porannych.

Czynności higieniczne przed śniadaniem. 

9.00- 09.30 

Śniadanie; wdrażanie zasad zdrowego żywienia , kształtowanie postaw zdrowotnych, prawidłowej postawy, samoobsługi w zakresie posługiwania się sztućcami.

 09.30- 10.40

Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego- organizowanie sytuacji edukacyjnych wspomagających wszechstronny rozwój dzieci zgodnie z ich możliwościami psychofizycznymi;

Aktywność umysłowa, plastyczna, muzyczna, ruchowa i zdrowotna, społeczna, emocjonalna.

 10.40-12.00

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań nadzorowane i inspirowane przez nauczycielkę; zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, swobodne plastyczne działania twórcze rozwijające umiejętności manualne dzieci. 

 

Organizowanie sytuacji sprzyjających dziecięcej aktywności na powietrzu; spacery wycieczki, pobyt w ogrodzie. Gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, otoczenia społeczno- kulturalnego, regionalnego.

 12.00.13.00

 Przygotowywanie do obiadu. Czynności higieniczne, sanitarne. Obiad-wdrażanie zasad zdrowego żywienia, kształtowanie nawyków kulturalnego, estetycznego  spożywania posiłków, zachowania prawidłowej postawy, samoobsługi w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami.

 Czynności porządkowo-gospodarcze. Mycie zębów.

 13.00-13.45

Relaksacja ; słuchanie utworów literatury dziecięcej, bajek muzycznych, terapeutycznych, muzyki relaksacyjnej. 

Praca z kartami pracy- utrwalanie wiadomości.

 13.45-14.00-

Przygotowanie do podwieczorku. Czynności higieniczne i sanitarne.

 14.00-14.20 

Podwieczorek- kształtowanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków.

 14.20-17.00

 Gry i zabawy dowolne wg indywidualnych pomysłów 

i zainteresowań dzieci, rozwijające aktywność twórczą, inspirowane i nadzorowane przez nauczycielkę w sali zabaw lub ogrodzie przedszkolnym. Czynności porządkowo- gospodarcze; porządkowanie sali zabaw, kącików zainteresowań. 

Kontakty indywidualne z rodzicami.